TüzükOtopark İşletmecileri Derneği Tüzüğü


DERNEĞİN ADI
 
MADDE 1.
 
1.1. Derneğin adı “Otopark İşletmecileri Derneği” dir.
1.2. Derneğin kısa adı OİD’ dir.
 
DERNEĞİN MERKEZİ
 
MADDE 2.
 
2.1. Derneğin merkezi İSTANBUL’dur.
2.2 Genel Kurul Kararı ile Derneğin merkezi başka şehirlere taşınabilir.
2.3. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube veya temsilcilik açabilir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
 
DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI
 
MADDE 3.
 
3.1. Otopark ve teknepark sektörünün gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamak üzere otopark sektörünün gelişmesini sağlayacak faaliyette bulunmak,
3.2. Sektörle doğrudan veya dolaylı ilgili meydana gelen her türlü gelişmeyi takip etmek, uygulama birliği sağlamak, ortak çalışma ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmak,
3.3. Otopark ve teknepark sektörüyle ilgili müşterek sorunları tespit etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek uygun çözümlerin üretmek, üretilen çözümlere katkı sağlamak,
3.4. Müşterek çalışma ve görüşmelerle otopark sektörünü ilgilendiren teknik, ekonomik, hukuki, sosyal, kültürel ve idari bakımdan mevcut bütün meseleleri ortaya çıkarmak, gündeme getirmek, yurt içinde ve yurt dışında sektöre faydalı çalışmaların yapılmasını ve bunların tanıtılmasını teşvik etmek.
3.5. Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında otopark ve teknepark sektörü ile ilgili her türlü dernek, birlik ve sivil toplum kuruluşlarına üye olmak, sektörü temsil etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörle ilgili her konuda işbirliğini gerçekleştirmek,
3.6. Kaynak ve imkânların etkin kullanımını sağlamak, bunun için bilgi, teknoloji ve sektöre yararlı olabilecek her türlü tecrübeyi paylaşmak,
3.7. Otopark ve teknepark sektörünün kaliteli, sürekli, ekonomik ve güvenli esaslar çerçevesinde hizmet vermesini sağlamak, bu amaca yönelik olarak tesis, işletme, etüt, teknik donanım, projelendirme ve uygulama işleri dâhil her türlü faaliyeti gerçekleştirmek,
3.8. Otopark ve teknepark sektörüyle ilgili ilke, kural ve standartların belirlenmesine katkı sağlamak.
3.9. Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer hizmetleri yapmak.
 
DERNEĞİN  ETKİNLİKLERİ
 
MADDE 4.
 
Dernek, amacına ulaşılması için;
4.1. Üyeler arasında  bilgi alış verişini sağlar, otopark ve teknepark sektörünün  tanıtılması için  duyuru, bülten, dergi, kitap çıkarır, bunlara yönelik   faaliyeti destekler,
4.2. Üyelerin ihtiyaç ve sorunlarını araştırır, tespit eder ve bunların karşılanması ya da   çözüme kavuşturulması için kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişim ve önerilerde  bulunur,
4.3. İlgili kurum ve kuruluşlarla teması  sürdürerek, otopark ve teknepark sektörü ile ilgili mevzuata yönelik   öneriler getirir, çalışmalarını gündeme taşır, sektörün gelişmesi için çaba gösterir,
4.4. Üyelere  bilgi ve deneyim kazandıracak etkinliklerde bulunur. Kamu ve özel kurum,   kuruluşlar ve  üniversitelerle ortak faaliyetler yürütür,
4.5. Dernek amaçları doğrultusunda oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar,
4.6. Gayesini gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, Yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir,  otopark ve teknepark sektörünü yurt dışında ve yetkili uluslararası organizasyonlar     nezdinde  temsil eder,
4.7. Otopark ve teknepark sektörü ile ilgili olarak  gerekli izini almak kaydı ile ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı, temsil,  konferans, sempozyum, forum, fuar ve  sergi düzenlemek, bu etkinliklere katılmak  sureti ile üyelerinin bilgi, ve deneyimlerinin artmasını sağlar,
4.8. Dernek amacı  ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir,
4.9. Yardım Toplama Kanunu ile bu  Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verebilir, burs verebilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
4.10. Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar,
4.11. Gerektiğinde işletme faaliyetinde bulunur, kiralar, kiraya verir veya işletir,
4.12. Yazılı veya görsel medyadan faydalanabilir, internet sitesi açarak üyelerini otopark ve teknepark sektörü hakkında bilgilendirir.
4.13. Her türlü tesis, işletme, etüt, teknik donanım, projelendirme ve uygulama işlerini gerçekleştirir,
4.14. Derneğin yayın organlarına reklam alır,
4.15. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ve yayın organlarına reklam verir,
4.16. Otopark ve teknepark sektörünün ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak mesleki alanlarda yeterlik esaslarını belirleyen, eğitim, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütür,
4.17. Dernek faaliyetleri sürecinde ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçları karşılamak üzere gelir getirici projeler için her türlü ortaklıklar, iktisadi işletmeler, iktisadi teşekküller, şirketler kurar, kurulan ve kurulacak olan iktisadi işletme, iktisadi teşekkül ve şirketlere katılır ve bunları işletir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
DERNEĞE ÜYE OLMA
 
MADDE 5.
 
5.1. OİD’e  medeni hakları kullanma ehliyetine sahip  olan kişiler veya ilgili kanun hükümlerine göre kurulup faaliyet gösteren işletmelerden en az 1000 araçlık otopark kapasitesine sahip olanlar üye olabilir.
5.2. OİD üyeliği; ilgilinin OİD’ce hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalayarak  OİD’e başvuruda bulunması üzerine Yönetim Kurulu Kararı  ile  gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları  en çok otuz gün (30) içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu  ilgilisine yazı ile duyurmak  zorundadır.
5.3. Derneğe üye her tüzel kişi en fazla üç kişi ile temsil edilebilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.
5.4. Fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Ancak bu yolla alınan üyelerin sayısı, kayıtlı üye sayısının yüzde 10’unu geçemez. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
 
MADDE 6.
 
OİD hiçbir durumda, üyelerinin ifade ettikleri görüşlerinden dolayı sorumlu değildir.
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA    
     
MADDE 7.
 
Hiç kimse OİD’e üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelikten çıkmak isteyen üye bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na bu isteğini bildirerek OİD üyeliğinden çıkarılır.
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
 
MADDE 8.
 
OİD Üyesinin;
8.1. Meri mevzuata ve tüzüğe göre Derneğe üye olma hakkını kaybetmesi,
8.2. OİD’in amaç ve faaliyetlerine aykırı harekette bulunması,
8.3. Yetkisi olmadan OİD’i herhangi bir vecibe altına ve zarara sokması,
8.4. Taahhüt etmiş olduğu aidatını ödemeyip, yapılan yazılı tebligata rağmen ödememekte ısrar etmesi, hallerinde OİD Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılanlar ilk toplantısında Genel Kurul’a bildirilir. Üyelikten çıkarılma işlemi Genel Kurulca onaylandıktan sonra Üye Kayıt Defteri’nden üyenin kaydı silinir.
8.5. Bu maddede gösterilen sebeplerle çıkarma kararına, bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiası ile itiraz edilemez.
 
ÜYENİN HAKLARI
 
MADDE 9.
 
Tüzel kişiler, yetkili organlarının görevlendireceği tek bir kişi aracılığı ile oylarını kullanır. Başkanlık veya temsilcilik görevi sona erdiği takdirde, Tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
DERNEĞİN  ORGANLARI
 
MADDE 10.
 
Derneğin organları aşağıdaki gibidir:
10.1. Genel Kurul
10.2. Yönetim Kurulu
10.3. Denetleme Kurulu
 
GENEL KURULUN  TOPLANMASI
 
MADDE 11.
 
11.1. Genel Kurul Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Genel Kurul olağan olarak üç yılda bir Mayıs ayında toplanır.
11.2. Genel Kurul, olağan toplantı dışında Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, Dernek Başkanının istifası halinde veya OİD üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak ta toplanır.
11.3.  Genel Kurul, Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.
11.4.  Dernek Başkanının, istifası, Denetleme Kurulunun veya OİD üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağırmadığı takdirde Denetleme Kurulunun veya  toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. Bu halde Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının yapılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak, maddi ve fiziki imkanları sağlamak zorundadır.
 
ÇAĞRI USULÜ
 
MADDE 12.
 
12.1. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bu listeye göre üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Davetiyede, çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün ve saatte nerede yapılacağı da belirtilir.
12.2. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında ki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
12.3. Toplantı, çoğunluğun sağlanamaması sebebinin dışında  başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma sebepleri de   belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek  yapılacak ikinci toplantı üyelere duyurulur.  İkinci toplantının, geri bırakılma  tarihinden itibaren en geç altı ay  içinde yapılması zorunludur.
12.4. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
TOPLANTI YERİ
 
MADDE 13.
 
Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu  yerde veya yönetim kurulunun belirleyeceği herhangi bir yerde yapılır.

 
TOPLANTI YETER SAYISI
 
MADDE 14.
 
14.1.  Genel Kurul, OİD Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin  yarısından  bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ancak Derneğin feshi veya Tüzük değişikliği kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
14.2.  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme  Kurulu üye tam sayı toplamının iki katından az olamaz.
 
TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİ
 
MADDE 15.
 
15.1.  Genel Kurul toplantıları bildirilen gün saat ve yerde yapılır.
15.2.  Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
15.3. Tüzüğün 14. Maddesinde belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından imzalanır.
15.4. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.
 
BAŞKANLIK DİVANI
 
MADDE 16.
 
16.1. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile bir yazmanı seçerek Divan Heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda kimliklerin gösterilmesi ve hazirun cetvelinin imzalanması gerekir. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
16.2. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılarak Başkan ve Yazman tarafından imzalanır ve Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı tutanak ve belgeleri yedi gün içinde yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim etmek zorundadır.
16.3. Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde kurullara ve diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyelerin isimleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sonuç bildirimi belgesi ile Mülki İdare Amirliğine bildirilir. Bu bildiriye Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği ile Tüzük değişikliği varsa metni de eklenir.
 
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
 
MADDE 17.
 
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların da gündeme alınarak görüşülmesi zorunludur.
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
 
MADDE 18.
 
Genel Kurul, OİD’in en yüksek karar mercii olup kanunların kendisine verdiği ve Tüzük ile diğer organlara verilmemiş yetkileri kullanır. Genel Kurulun bu yetkileri devredilemez. Aşağıda belirtilen hususlar Genel Kurulca görüşülüp  karara bağlanır.
 
18.1. Tüzüğün ilgili hükümlerine göre OİD  Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu  ve  Başkanı seçmek,
18.2. Dernek Merkezinin başka şehirlere taşınmasına karar vermek,
18.3. Üye giriş aidatları ile   üye yıllık aidatlarını  belirlemek,
18.4. OİD’in Tüzüğünün değiştirilmesine ve Derneğin  feshine karar vermek,
18.5. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarını görüşmek ve hakkında   karar vermek,
18.6. Yönetim ve   Denetleme Kurulu  üyelerini ve Başkanı ibra etmek,
18.7. Yönetim Kurulunca hazırlanan yeni dönem bütçesini kararlaştırmak,
18.8. OİD için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz  malların satılması hususunda karar almak ve gereği için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
18.9 OİD’in gaye ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kurulu’na umumi direktif ve yapılacak tesis ve işler için yetki vermek,
18.10. Üyeliğe kabulün reddi veya üyelikten çıkarma kararına vaki itirazlar hakkında son kararı vermek.
18.11. OİD’in federasyona katılmasına karar vermek,
 
OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
 
MADDE 19.
 
Kararlar  açık oylama suretiyle alınır. Ancak Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Başkanın seçimi gizli oylama ile yapılır. Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
 
YÖNETİM KURULU
 
MADDE 20.
 
20.1 OİD Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.   Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen Başkan dâhil beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kurulundan önce seçilir.
 
20.2. Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır. Ancak Dernekler Yönetmeliğinin 83. maddesine göre her takvim yılında bir önceki yıla ait işlem ve hesapları içeren ve Mahalli Mülki Amirliğe verilen Dernek Beyannamesinin bir özeti üyelerimize de gönderilir. Yönetim Kurulu mali durumu görüşüp karara bağlamak üzere Genel Kurulu olağanüstü toplantıya da çağırabilir.
 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE KARARLARI
 
MADDE  21.
 
21.1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra bir hafta içerisinde yapacağı ilk  toplantısında üyeleri arasından  iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter  ve  bir Muhasip  seçer.
21.2. Yönetim Kurulu; Başkanın, onun yokluğunda bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar Karar Defterine geçirilerek Başkan ve diğer  toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanır.
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
 
MADDE 22.
 
22.1. OİD’i yönetir ve temsil eder ve bu hususta yürütme tasarruflarını gerçekleştirmek üzere gereken kimselere ve organlara yetki verir.
22.2. OİD’in çalışma programını hazırlar, programın gerçekleşmesi için gerekli  iş ve işlemleri yapar. Yeni döneme ait bütçeyi hazırlar ve Genel Kurula sunar.
22.3. Genel Kurulun verdiği karar gereğince gayrimenkul alımı ve satımı, üzerinde aynı hak  ve ipotek  tesisi işlerini  yerine getirir.
22.4.  Adli işler ve ihtilafların halli konusunda gerekenleri yapar. Ayrıca uluslararası faaliyette bulunmaya yurt dışında ki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmaya, ayrılmaya, iş birliği yapmaya karar verir.
22.5.  Gündemini tespit ederek Genel Kurulu    toplantıya çağırır.
22.6. OİD büro ve  birimlerinde görev yapacak personeli atar, sözleşme yapar, gerektiğinde sözleşmeyi fesheder.
22.7. OİD Tüzüğünün ve  mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar, yetkilerini kullanır.
22.8.  Kararların yerine getirilmesinde gerekli gördüğü hallerde yetkilerinin  bazılarını bir   veya daha çok kişiye devreder.
22.9. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 
OİD BAŞKANI
 
MADDE 23.
 
OİD’in Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Başkan, OİD’i yurt içinde, yurt dışında  temsil eder.
 
DENETLEME KURULU
 
MADDE 24.
 
Denetleme Kurulu, Genel kurul tarafından, üç yıl için gizli oyla  seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
 
DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ, DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
 
MADDE 25.
 
25.1. Denetleme Kurulu,  OİD’in hesaplarını ve hesaplarla ilgili belge ve kayıtları ile defterleri denetler, kasayı sayar ve harcamaların Tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler.
25.2.  Denetleme Kurulu denetleme görevini  altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde  Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
25.3. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Denetim Kurulunun yükümlülüğü her halde saklıdır.
 
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 
 
MADDE:26.
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 
SEKRETERYA
 
MADDE 27.
 
27.1. Ücret mukabili çalışan  OİD personeli, Tüzüğün 34. maddesi  uyarınca  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak İç Tüzükle belirlenen görevleri yapmakla sorumludur. Bu görevler, Yönetim kurulunun   yetki verdiği ve kendisine karşı sorumlu tuttuğu  bir Müdür  ve gerektiğinde Müdür Yardımcılarının sorumluluğu altında yerine getirilir.
27.2. OİD’in Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde OİD  Müdür, Müdür Yardımcıları ve personel; harcama yapmaya ve  nakit para işlemlerini yürütmeye yetkilidirler. Kasa belgeleri,  Genel Sekreterin  veya Genel Sekreter Yardımcısının olurunu taşımak zorundadır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
AİDAT
 
MADDE 28.
 
28.1. Üyeler dernek amacının gerçekleşmesi ve giderlerinin karşılanabilmesi için ödentilere eşit olarak katılmak zorundadırlar. Üyelerden 200 TL giriş ve 400 TL de aylık aidat alınır. Genel Kurul bu ödentileri artırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
28.2. Ödentilerin alınma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
DERNEĞİN  GELİRLERİ
 
MADDE 29.
 
Derneğin gelirleri şunlardan oluşur:
29.1. Üye giriş ve aylık aidatları,
29.2. OİD’in mal varlığından elde edilen gelirler,
29.3.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
29.4. Vasiyet yolu ile intikal edecek bağışlar,
 
ALTINCI BÖLÜM
 
DEFTER VE KAYITLAR
 
MADDE 30.
 
30.1. Üye Kayıt Defteri
30.2. Karar Defteri
30.3. Yevmiye defteri
30.4. Büyük defter
30.5. Envanter Defter
30.6. Alındı Belgesi Kayıt  Defteri
30.7. Evrak Kayıt  Defteri
 
Yukarıda sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. Noter tasdikli olmak  üzere mezkur defterlerden başka defterlerin de tutulmasına Yönetim Kurulu karar verebilir.
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
 
MADDE 31.
 
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
DERNEĞİN FESHİ
 
MADDE 32.
OİD Genel Kurulu, her zaman aşağıdaki şekilde Derneğin feshine karar verebilir:
32.1. Genel Kurulun, OİD’in feshine karar verebilmesi için, Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan OİD üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı  dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
32.2 OİD’in fesih kararı, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine  yazılı olarak bildirilir.
 
TASFİYE VE İNTİKAL
 
MADDE 33.
 
OİD’in tasfiyesi, son genel kurul toplantısında karar verilir.
 
YÖNETİM KURULU
 
MADDE 34.
 

Adı ve Soyadı                      Görevi
 
Nurettin KORKUT            Başkan
Kasım ŞAHİN                   Başkan Yardımcısı
Kemal YAZICI                  Başkan Yardımcısı
Z. Bahadır SARAÇ            Genel Sekreter
Yakup DİNÇ                      Sayman    
 
      
DİĞER HÜKÜMLER
 
MADDE 35.
OİD Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
 
MADDE 36.
İşbu Tüzük değişikliği 472 sayılı Medeni Kanun, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.